Aanmelding

Cliënten kunnen zichzelf aanmelden voor een vorm van begeleiding of verwezen worden door de Toegang of andere instanties zoals MEE of GGZ.

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een vrijblijvend informatief gesprek om te onderzoeken of de geboden begeleiding passend is voor de zorgvrager. Tijdens dit gesprek worden tevens de uitsluitingscriteria besproken.

Besluiten beide partijen verder met elkaar te gaan, dan wordt er contact gezocht met de Toegang die een begeleidingsadvies opstelt. De zorgvrager ondertekent dit advies voor akkoord waarna het doorgestuurd wordt naar de WMO van de desbetreffende gemeente. De begeleiding of het beschermd wonen kan pas starten als de gemeente akkoord gaat en er een indicatie / beschikking wordt afgegeven.