Privacyreglement

PRIVACYREGLEMENT ADhDnoord      

         Uitgangspunt inzake privacy:

 • Wanneer iemand zich aanmeldt voor zorg vragen wij om persoonlijke gegevens te verstrekken.
 • De gegevens worden opgeslagen op beveiligde computers van ADhDnoord.
 • Wanneer een cliënt een mail of andere berichten naar ons verzendt, dan is het mogelijk dat we die bewaren.
 • De verkregen informatie van welke aard dan ook wordt door de medewerkers van ADhDnoord  vertrouwelijk behandeld en veilig verwerkt.
 • De informatie zal niet met derden worden gedeeld zonder toestemming van de cliënt. De informatie wordt wel intern gedeeld binnen het team en de directie.
 • De medewerker van ADhDnoord zal vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de cliënt voor de uitwisseling van gegevens aan derden. Deze toestemming kan door cliënt weer worden ingetrokken indien gewenst.
 • Cliënt heeft het recht om het dossier in te zien en desgewenst kopieën te ontvangen.
 • Cliënt heeft het recht om het dossier aan te vullen.
 • Cliënt heeft het recht tot overdracht, dit betekent dat cliënt de gegevens kan overdragen aan een andere zorgaanbieder indien de zorg eindigt bij ADhDnoord
 • Cliënt kan een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens als deze van mening is dat zijn gegevens onjuist zijn verwerkt.
 • Cliënt kan verzoeken om gegevens te wijzigen of te vernietigen.
 • Dit kan wanneer blijkt dat de gegevens aantoonbaar onjuist zijn, niet overeenkomen met de gestelde doelen of in strijd met een wet. Gegevens zullen niet worden vernietigd wanneer blijkt dat iets of iemand meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan ook het geval zijn wanneer uit een wet blijkt dat gegevens dienen te worden bewaard.
 • Wanneer gegevens worden vernietigd, wordt er een verklaring in het dossier van de cliënt bijgevoegd, waaruit blijkt dat de gegevens zijn vernietigd op verzoek van de cliënt.
 • In de regel worden gegevens van cliënten tien jaar bewaard nadat een medewerker van  ADhDnoord  het laatste contact heeft gehad met de cliënt. Deze termijn kan korter of langer zijn indien een wet dit voorschrijft.

ADhDnoord zorgt ervoor dat cliëntgegevens voldoende zijn beveiligd.

De privacy wordt zoals onderstaand beschreven gewaarborgd:

 • De gegevens van cliënten worden digitaal bewaard in een beveiligde computer.
 • Deze informatie wordt alleen ingezien door de begeleiders die cliënt begeleiden, leidinggevenden en medewerkers van het secretariaat,
 • Alle medewerkers van ADhDnoord hebben een geheimhoudingsplicht,
 • Zonder schriftelijke toestemming van de cliënt verstrekt ADhDnoord geen informatie aan derden.