Klachtenprocedure

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij het adres van de onafhankelijke voorzitter: zieartikel 5.

Artikel 1. Definities

1.1 ADhDnoord: de organisatie waar de cliënt een zorgovereenkomst heeft afgesloten.

1.2 Client: degene met wie de organisatie een zorgovereenkomst heeft afgesloten.

1.3 Zorgovereenkomst: overeenkomst waarbij de organisatie zich tegenover de cliënt verbindt tot de levering van diensten conform de afgesproken uren.

1.4 Klacht: elk naar voren gebracht bezwaar tegen het handelen of tegen hetnalaten van handelen, alsmede tegen een genomen besluit door een medewerker vanADhDnoord dat gevolgen heeft voor de betrokken cliënt.

1.5 Klager: cliënt die de klacht indient.

Artikel 2. Benoeming leden en samenstelling klachtencommissie

2.1 De leden van de klachtencommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door de directrice van ADhDnoord.

2.2 Alvorens tot benoeming over te gaan stelt de directrice de commissie in degelegenheid advies omtrent de voorgenomen benoeming uit te brengen.

2.3 Een (ex)medewerker van ADhDnoord kan geen voorzitter worden van deklachtencommissie. De voorzitter is onafhankelijk.

2.4 De klachtencommissie zal ten minste uit drie leden bestaan. Daarnaast wordt ereen reservelid benoemd. Deze neemt plaats in de klachtencommissie als de klachtbetrekking heeft op een commissielid. Het commissielid stapt voor deze klacht uit de commissie.

Artikel 3. Vergoeding

3.1 De kosten van de commissie worden gedragen door de organisatie.

3.2 De leden van de commissie ontvangen een door de organisatie nader vast testellen vergoeding voor de door hen gemaakte reiskosten en de eventuele overige kostengemaakt ten tijde van het uitoefenen van de functie.

Artikel 4. Wie kunnen klagen en waarvoor?

4.1 Klachten kunnen worden ingediend door cliënten van ADhDnoord.

4.2 Geklaagd kan worden over de manier waarop een medewerker van ADhDnoordzijn taak al dan niet heeft uitgeoefend jegens de klager.

Artikel 5. Indienen van een klacht

5.1 Klachten worden schriftelijk door de klager ingediend bij de klachtencommissie.

Postadres onafhankelijke voorzitter: mevrouw G.B. Nijhuis, Oosthalen 2-d, 9414TG Hooghalen.

5.2 Het klachtschrift bevat naam en adres van de klager, naam van de medewerkerover wie geklaagd wordt, een omschrijving van de klacht en de gronden waarop deze berust.

5.3 Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen genoemd in artikel 5.2 zal deklager in de gelegenheid gesteld worden deze ontbrekende gegevens aan te leveren ineen door de klachtencommissie te bepalen termijn.

Artikel 6. Behandeling door de klachtencommissie

6.1 De klachtencommissie stelt klager en aangeklaagde in de gelegenheid tereageren op de ingediende klacht.

6.2 De klachtencommissie zal binnen vijf werkdagen het verdere verloop van deprocedure bekend maken aan de klager.

6.3 de klachtencommissie zal binnen vijf werkdagen de desbetreffende mede werkerop de hoogte stellen van de ingediende klacht.

6.4 Wanneer de ingediende klacht betrekking heeft op een commissielid, zal dit lidniet deelnemen aan de behandeling van die klacht.

Artikel 7. Uitspraak

7.1 De klachtencommissie doet binnen twee weken na het opstellen van het verslagvan het gesprek met klager en aangeklaagde schriftelijk uitspraak in een met redenen omklede beslissing.

7.2 De uitspraak van de klachtencommissie wordt verzonden naar beide partijen.

7.3 De klachtencommissie doet bij afwijking van het gestelde in artikel 7.1 metredenen omkleed melding aan klager en aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak zal doen.

Artikel 8. Kosten

8.1 Voor de behandeling van de klacht worden aan de klager en aangeklaagde geen kosten in rekening gebracht.

8.2 Klager en aangeklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht op eigen kosten laten bijstaan.

Artikel 9. Geheimhouding

9.1 Elk lid van de klachtencommissie is tot geheimhouding verplicht ten aanzien vanalle gegevens en informatie die hem of haar bij de behandeling van de klacht ter kenniszijn gekomen.

9.2 De klachtencommissie deelt partijen en overige betrokkenen, voorafgaand aande behandeling van de klacht, de in 10.1 omschreven plicht mede.

9.3 Stukken behorende bij de klachtbehandeling worden gedurende 10 jaar op eencentrale plaats bewaard. Daarna worden zij door ADhDnoord vernietigd.

Artikel 10. Jaarverslag

10.1 De klachtencommissie stelt voor 1 maart na het afsluiten van een kalenderjaareen jaarverslag vast.

Artikel 11. Vaststelling en wijziging van dit reglement

11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de directrice vanADhDnoord.

11.2 De klachtencommissie is bevoegd uit eigen beweging voorstellen tot wijzigingvan het reglement in te dienen bij de directrice van ADhDnoord.

Artikel 12. Slotbepaling

12.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie vanADhDnoord naar redelijkheid en billijkheid.

12.2 Dit reglement treedt in werking op 1 mei 2011.

Telefoonnummer
0599-616247
Contact
ADHD Noord
van Boekerenweg 1
9501 GD Stadskanaal
Administratie en receptie
van Boekerenweg 1
9501 GD Stadskanaal
0599-616247

Locatie Emmen
Boermarkeweg 50-E
Emmen

Villa Flora
Zuiderdiep 140
9521 AW Nieuw Buinen

Stadskanaal
Van Boekerenweg 1
9501 GD Stadskanaal

Duitsland: Ruhpolding
Am Rebstock
Oberstrasse 30
56254 Moselkern

> Alle locaties