Begeleidingsvormen

Beschermd wonen
ADhDnoord biedt begeleiding aan personen met een psychiatrische stoornis zoals ADHD en autisme spectrum stoornis (ASS) en aanverwante problematiek.  De begeleiding kan ambulant bij de client thuis plaatsvinden. Bij zwaardere problematiek is begeleid of beschermd wonen een optie.
De beperkingen kunnen betrekking hebben op verschillende gebieden zoals het voeren van een huishouding, plannen en structureren van de dag, leggen en onderhouden van sociale contacten, administratie en financiën.
De begeleiding is praktisch en activerend van aard . De begeleider neemt de zaken niet over, maar werkt samen met de cliënt aan de gestelde doelen.
Door handvatten aan te reiken, structuur te bieden, inzicht in de eigen situatie te verschaffen en de mogelijkheid bieden om zaken te relativeren, wordt de cliënt vaak zelfstandiger en zelfbewuster.  
Deze vorm van begeleiding sluit ook goed aan bij jongeren en volwassenen die zelfstandig wonen, maar behoefte hebben aan ondersteuning.
Coaching
Coaching is een praktisch, ondersteunend en concreet proces. De cliënt leert om zo effectief mogelijk te functioneren. Het principe van coaching is: samen met de cliënt brengt de coach het dagelijkse leven van de cliënt op orde. Niet het werken aan de persoon staat centraal, maar het doelgericht werken aan problemen.
De coach en de cliënt werken samen om de doelen van de cliënt te herkennen en helder te krijgen om een plan te ontwikkelen en deze te realiseren. De coach ondersteunt de cliënt zodat deze, ondanks mogelijke teleurstellingen, gemotiveerd blijft om de gestelde doelen te bereiken. De coach helpt de cliënt in zichzelf te geloven door hem voortdurend aan te moedigen en te motiveren tot het ondernemen van actie in zijn leven.
Coaching is:
  • praktijkgericht: leren omgaan met dagelijks terugkerende problemen
  • doelgericht: gericht op specifieke punten en haalbare doelen
  • systeemgericht: de persoon in wisselwerking met zijn omgeving
  • directief: de coach geeft richtlijnen, praktisch advies en stelt benaderingswijzen voor
Coaching in combinatie met therapie is geïndiceerd voor personen die enerzijds praktisch gericht aan de slag willen, maar anderzijds ook aan de persoonlijkheid willen werken.
Begeleiding gericht op het gezin of de relatie:
Gezinsbegeleiding kan bestaan uit onderstaande doelstellingen:
  • Gerichte begeleiding en praktische zorg thuis voor het gezin aan de hand van een begeleidingsplan
  • Ouderbegeleiding om de ouders te leren hoe ze het gedrag van het kind kunnen beïnvloeden
  • Huiswerkbegeleiding voor de iets oudere kinderen
  • De ouders ontlasten zodat ze meer tijd, ruimte en energie hebben voor zichzelf, de partner of de overige kinderen.
Relatiegesprekken / begeleiding binnen een relatie:
Een stoornis zoals ADhD en/of autisme (ASS) heeft in de regel veel invloed op de relatie en geeft vaak forse problemen als deze niet door beide partners wordt geaccepteerd. Binnen de relatiegesprekken wordt onderzocht welke symptomen de meeste problemen geven. Hierbij gaat het meestal om de kernsymptomen van de stoornis, maar ook om comorbiditeiten (bijkomende stoornissen) die per persoon kunnen verschillen.
Vaak biedt het emotionele ruimte als de symptomen losgekoppeld worden van het karakter en de persoonlijkheid. Je bent niet de stoornis, maar de stoornis heeft invloed op je gedrag. Dit biedt bovendien een positief effect op het toch vaak geringe zelfbeeld.
De begeleiding is op beide personen gericht. Als de diagnose duidelijk is, kan er gericht aan de symptomen gewerkt worden. De persoon met de stoornis zal leren om zich op een andere, meer positieve manier te profileren waardoor er verschuivingen binnen de relatie optreden. Hierdoor zullen ook de individuele rollen verschuiven. Vaak heeft de partner zonder stoornis de rol van ‘helper’ toegeschoven gekregen of op zich genomen. Het stel leert nu om op een meer passende wijze om te gaan met de beperkingen. Dit kan betekenen dat de rol van ‘helper’ verdwijnt of op een andere wijze wordt ingevuld.
Vaak is het lastig om vaste patronen te doorbreken en een nieuw evenwicht binnen de relatie te creëren.
Beide personen zullen gedrag bijstellen om het doel, een meer gelijkwaardige en gelukkige relatie, te behalen.